Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ve ELEKTRONİK TİCARET İLETİŞİM İZNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Şahin Mağazacılık A.Ş. (“Şahin A.Ş.” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.         VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şahin Mağazacılık A.Ş., KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Adres   : Ovacık Mah.İzmir Cad.No:35 Merkez / KIRIKKALE

Telefon : 4445301

Telefon: 0 318 212 45 40

E-posta: info@sahinas.com.tr

 

2.         İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şahin Mağazacılık A.Ş., ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 (i)        Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum tarihi, cinsiyet

(ii)        İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, adres kayıt sistemi kayıtları;

(iii)       Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, 

(iv)       Siber güvenliğe ilişkin veriler: kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim kayıtları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve loğları (Web Sitelerimizden Yapılan Üyeliklerde)

(v)        Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler 

(vi)       Ses kaydı verileri

(vii)       Güvenlik Amacı ile Tutulan Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüleri

(viii)     Pazarlama Verileri: Meslek, İlgilenilen ürünler, satın alma bilgileri, Alışveriş geçmişi, Puan bilgileri, lokasyon, Yeniden Pazarlama verileri, Anket, Kupon verileri

 

3.         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şahin Mağazacılık A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Şahin A.Ş. bağlı web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden üyelik oluşturulması ve sipariş alınması,
 • AGS Kart, Avantaj Kart, Avantaj Kampüs ve Avantaj Premium Kart vb. hizmetlerde başvuru formlarının doldurulması suretiyle kayıt alınması,
 • Müşterilere çağrı merkezi üzerinden destek verilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi, 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Pazarlama, satış ve kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, 
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, 
 • Tesis güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 

4.         İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler, destek hizmeti sağlayıcılar ve Şahin A.Ş.’nin yurt dışındaki birimleri ile paylaşılabilecektir.

   

5.         KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şahin Mağazacılık A.Ş., kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. 

 • Açık rızanızın bulunması, 
 • 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, 
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
 •  

6.         KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7.         HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [sahinayakkabi@hs01.kep.tr]  adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. 

 

ELEKTRONİK TİCARET İLETİŞİM İZNİ

 

İşbu tarih itibariyle Şahin Mağazacılık A.Ş. (“Şahin A.Ş.”)  İle kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.


İşbu muvafakat name, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerek her türlü satın alma işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şahin A.Ş. tarafından tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, aşağıda belirttiğim iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki-manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı-paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği, istediğim her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (ret) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şahin A.Ş. tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları arasından tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir.

 

Şahin A.Ş. tarafından bana özel üretilmiş ve cep telefonuma gönderilmiş kodu kasa görevlisine söyleyerek yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı işbu muvafakat name kapsamında hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle onay verdiğimi beyan ederim.